Wydział Kryminalny - KMP Kielce

Wydział Kryminalny

Wydział Kryminalny

Wydziałem kieruje:

Naczelnik - nadkom. Grzegorz Chuchmała

Zastępca Naczelnika - nadkom. Marcin Sularz

Zastępca Naczelnika - kom. Łukasz Sarna

 

Struktura organizacyjna Wydziału Kryminalnego

  1. Zespół Operacyjno - Rozpoznawczy.
  2. Zespół Dochodzeniowo - Śledczy.
  3. Zespół Techniki Kryminalistycznej.
  4. Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób
Do zadań Wydziału Kryminalnego należy:
1.        rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu;
2.        opracowywanie kierunków pracy operacyjnej, taktyki zwalczania przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, w oparciu o prowadzone analizy stanu zagrożenia na terenie miasta i powiatu;
3.        prowadzenie, przejmowanie do prowadzenia lub obejmowanie szczególnym nadzorem rozpracowań, o znacznym ciężarze gatunkowym w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu, obejmujących swoim zasięgiem teren kilku jednostek Policji działających na terenie miasta i powiatu lub skierowanych przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym;
4.        nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań operacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji działających na terenie miasta i powiatu w zakresie właściwości rzeczowej Wydziału;
5.        organizowanie, prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
6.        stosowanie i doskonalenie metod, form pracy operacyjnej w celu ujawnienia przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców oraz udzielanie pomocy w tym zakresie jednostkom Policji działającym na terenie miasta i powiatu;
7.        prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo–śledczych w celu ujawniania przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, sprawnego wykrywania ich sprawców, współdziałanie w tym zakresie z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji działającymi na terenie miasta i powiatu;
8.        przejmowanie do prowadzenia lub obejmowanie szczególnym nadzorem postępowań przygotowawczych o znacznym ciężarze gatunkowym obejmujących swoim zasięgiem kilka jednostek Policji działających na terenie miasta i powiatu lub skierowanych przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym;
9.        nadzorowanie i koordynowanie zadań dochodzeniowo-śledczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji działających na terenie miasta i powiatu w zakresie właściwości rzeczowej Wydziału oraz udzielanie im wsparcia;
10.    opracowywanie kierunków pracy procesowej w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko życiu i zdrowiu w oparciu o prowadzone analizy stanu zagrożenia na terenie miasta i powiatu;
11.    prowadzenie systemu rejestracji, danych statystycznych, ewidencji i przechowywania dowodów rzeczowych oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją i przechowywaniem przez jednostki organizacyjne Policji działające na terenie miasta i powiatu;
12.    realizowanie czynności w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń w celu zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstw;
13.    prowadzenie współpracy oraz wymiana informacji z komórkami organizacyjnymi Komendy, jednostkami Policji działającymi na terenie miasta i powiatu, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach oraz organami ochrony prawnej i innymi instytucjami działającymi na terenie miasta i powiatu, w zakresie realizowanych zadań;
14.    przygotowywanie tematyki szkoleniowej i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, w zakresie realizowanych zadań.

Kontakt:
adres, telefony, fax, e - mail:
Wydział Kryminalny
Komendy Miejskiej Policji
ul. Śniadeckich 14, 25 -366 Kielce
telefony:
sekretariat i Naczelnik - 47 802 3400
fax: 47 802 3405
kryminalny.kmp@ki.policja.gov.pl