Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: 2015-01-15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów. Wyłączenia dotyczą filmów, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest kom. Ewa Kibortt, koordynator ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, adres poczty elektronicznej ewa.kibort@ki.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 802 2009. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek doRzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Kielcach mieści się przy ulicy Wesołej 43. Jednostka oznaczona jest nazwą ulicy oraz numerem umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Wesołej, przy głównym wejściu. Wejście do budynku stanowią drzwi prawoskrzydłowe, otwierane do zewnątrz. Wejście główne do budynku jest na płaszczyźnie poziomej, brak schodów wejściowych ułatwia wejście osobą niepełnosprawnym do wiatrołapu. Po prawej stronie od przejścia pierwszych drzwi znajduje się platforma, przeznaczona dla wózków inwalidzkich, umożliwiająca przedostanie się na podest, przed drugimi drzwiami, prowadzącymi do budynku. Po lewej stronie tych drzwi znajduje się domofon, umożliwiający przywołanie pracownika recepcji. Za drugimi drzwiami znajduje się hol. Na wprost tego wejścia znajduje się portiernia. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na recepcji znajduje się telefon, umożliwiający wezwanie konkretnej osoby. Pracownik portierni ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie. Po prawej stronie znajduje się bramka wejściowa, uruchamiana przez pracownika portierni. Po przejściu przez bramki, na prawej ścianie znajdują się tabliczki znamionowe. Na tabliczkach znajdują się dokładne opisy z poszczególnymi wydziałami, sekretariatami oraz kierownictwem oznaczone numerem pokoju oraz dokładną nazwą. W Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach uruchomiony został terminal CISCO Webex DX80 służący do komunikacji z osobami głuchoniemymi za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Po prawej stronie od wejścia znajduje się korytarz, a następnie drzwi, prowadzące na wyższe piętra. Na piętra można dostać się również windą, która znajduje się w holu głównym, na lewo po przekroczeniu bramek wejściowych. Po lewej stronie, po minięciu windy znajdują się dwie toalety. Jedna z nich dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Za drugą toaletą, w korytarzu znajduje się pomieszczenie biurowe, do obsługi interesantów. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci poruszają się po terenie jednostki z funkcjonariuszem lub pracownikiem cywilnym Policji. Drzwi oraz ciągi przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Kielcach znajdują się wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabo widzące. W jednostce nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Osoby niesłyszące mogą skontaktować się z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach za pośrednictwem smsa. Nr telefonu dla wiadomości sms to 503 300 044. W treści wiadomości należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko; adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość); sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu); rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą); termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem); podać metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Istnieje również możliwość umówienia spotkania w domu osoby z niepełnosprawnością, która nie jest w stanie samodzielnie dotrzeć do urzędu. Wymaga to wcześniejszych uzgodnień z koordynatorem ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Powrót na górę strony