Informacja dotycząca złożenia skargi/wniosku - Skargi i wnioski - KMP Kielce

Skargi i wnioski

Informacja dotycząca złożenia skargi/wniosku

 

W Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach i we wszystkich podległych jej komisariatach, w każdy poniedziałek, w godzinach od 15.00 do 16.00 przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków komendanci tych jednostek, ich zastępcy lub wyznaczeni policjanci.

Za nadzór i koordynację problematyki skargowej odpowiedzialni są funkcjonariusze Wydziału Ogólnego. Przyjmują oni interesantów w każdy dzień roboczy w godz. od 7.30 do 15.30 w pokoju nr 4, w budynku przy ul. Wesołej 43. Kontakt telefoniczny pod nr: 47-801-3058 lub 47-801-3059.

 

Skargi/wnioski można składać:

 

  • listownie na adres: KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KIELCACH
    ul. Wesoła 43, 25-363 Kielce
  • osobiście – w budynku KMP w Kielcach, ul. Wesoła 43, w Biurze Podawczym – tylko skargi uprzednio sporządzone osobiście. Przed złożeniem pisemnej skargi warto jednak nawiązać kontakt z pracownikami Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Ogólnego, w rozmowie z którymi być może zostaną wyjaśnione okoliczności będące podstawą skargi lub rozwiązany będzie problem zgłaszającego.
  • faksem – na numer: 47 801 30 55
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres: skargi.kmp@ki.policja.gov.pl
  • ustnie do protokołu – w Wydziale Ogólnym KMP w Kielcach, ul. Wesoła 43, w dni powszednie w godz. 7.30-15.30
WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

Skarga/Wniosek powinny zawierać:

  • imię i nazwisko wnoszącego,
  • dokładny adres do korespondencji,
  • dokładny opis zdarzenia.
WAŻNE!
Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.
Skargi w imieniu innych osób można składać wyłącznie za ich wiedzą i zgodą, wyrażoną w stosownym pisemnym oświadczeniu. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się w aktach skargi bez udzielenia odpowiedzi występującemu.